FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Tezli Yüksek Lisans Eğitim Süreçleri

Öğrenciler mezun olduğu alanda şartları sağlıyorsa yüksek lisans yapabilirler, ancak farklı lisansta yüksek lisans yapıyorsa bilimsel hazırlık programı uygulanır. Tezli yüksek lisans programı; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, haftada bir saatten oluşan bir adet kredisiz seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, bir yüksek lisans programı en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci, lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu ileri düzeydeki lisans derslerinden en çok ikisini yüksek lisans dersi olarak seçebilir. Yüksek lisans öğrencisi, anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla başka yükseköğretim kurumlarının yüksek lisans programlarından en fazla iki ders alabilir. Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Detaylar için Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği inceleyiniz.