Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Fen Bilimleri Enstitüsü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Fen BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Fen BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Form ve Dilekçeler
Tez Proje Yazım Yönergesi
ENS.FR.01 Ek Ders Çizelgesi
ENS.FR.02 Lisansüstü Sınav Notu İtiraz (Maddi Hata) Formu
ENS.FR.03 Lisanüstü Sınav Evrağı Teslim Tutanağı
ENS.FR.04 Ders Yükü Formu
ENS.FR.05 Lisanüstü Soruşturmacı Atama
ENS.FR.06 Lisanüstü Savunma İstemi
ENS.FR.07 Lisanüstü Tanık Daveti
ENS.FR.08 Lisanüstü Savunma Tutanağı
ENS.FR.09 Lisanüstü Tanık İfade Tutanağı
ENS.FR.10 Öğrenci İşleri Disiplin Soruşturması
ENS.FR.11 Lisanüstü Soruşturma Raporu
ENS.FR.13 Lisanüstü Tez Jüri Öneri Formu
ENS.FR.14 Yüksek Lisans Tez Savunma Tutanağı
ENS.FR.15 Lisanüstü Proje Teslim Tutanağı
ENS.FR.16 Lisanüstü Proje Konu Öneri Formu
ENS.FR.17 Lisanüstü Geçici Ders Kayıt Formu
ENS.FR.18 Lisansüstü Muafiyet Talep Formu
ENS.FR.19 Lisanüstü Danışman Değişikliği Formu
ENS.FR.20 Lisanüstü Tez İntihal Raporu Formu
ENS.FR.21 Lisanüstü Tez Tamamlama Formu
ENS.FR.22 Lisanüstü Yatay Geçiş Dilekçesi
ENS.FR.23 Doktora Tez Öneri Formu
ENS.FR.24 Mazeret Sınavı Dilekçesi
ENS.FR.25 Tez Dönemi Uzatma Talep Formu
ENS.FR.26 Lisansüstü Kayıt Taahhütnamesi
ENS.FR.27 Doktora Tez Savunma Tutanağı
ENS.FR.28 Tez İzleme Komitesi Talep Formu
ENS.FR.29 Lisansüstü Tez Danışmanı Öneri Formu
ENS.FR.30 Yüksek Lisans Tez Konu Önerisi Formu
ENS.FR.31 Yüksek Lisans Kabul ve Onay Formu
ENS.FR.32 Doktora Kabul ve Onay Formu
ENS.FR.33 Kütüphane ve Dokümantasyon Tez Yayınlama Formu
ENS.FR.34 Lisansüstü Eksik Evrak Taahhütnamesi
ENS.FR.12 Doktora TİK Değerlendirme Formu
ENS.FR.35 Lisansüstü Öğrenci Affı Başvuru Dilekçesi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
TEZ PROJE YAZIM YÖNERGESİ

                                                                                                          T.C.

                                                              HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ F FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
                                                                       TEZ VE PROJE YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ
 
 
1.   AMAÇ VE KAPSAM
 
Bu yönergenin amacı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hasan Kalyoncu Üniversitesine bağlı Fen Bilimler Enstitüsünde hazırlanan tez ve projelerin yazımı ve basımıyla ilgili esasları düzenlemektir.
 

2.   KISALTMALAR VE TANIMLAMALAR

Bu yönergede kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:
a) Senato: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Senatosunu,
b) Enstitü: Fen Bilimler Enstitüsünü,
c) Anabilim Dalı: Fen Bilimler Enstitüsünde bulunan anabilim dallarından her birini,
d) Tez: Yüksek lisans tezi ve doktora tezini,
e) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans çalışmasını,
f)  Danışman: Fen  Bilimler Enstitüsünde kayıtlı öğrencilere ders ve/veya tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından  atanan öğretim elemanını,
g) Müdür: Fen Bilimler Enstitüsünün müdürünü ifade eder.
 

3.   GENEL BİÇİM

3.1.  Kağıt Özellikleri
Kağıt Ölçüsü ve Gramajı: Normal A4 boyutunda (21 x 29,7 cm) ölçüsünde birinci hamur  kağıt kullanmak suretiyle kağıdın tek yüzüne yazılır.
 

3.2.  Sayfa Düzeni

3.2.1.   Kenar Boşlukları: Tezin kapaklar hariç tüm sayfaların kenar boşlukları, sol (2,5 cm) sağ (2,5 cm) üst (2,5cm), alt (2,5 cm) olarak belirlenmelidir. Çok önemli bir neden olmadıkça bu alanın dışına çıkılmaz.
 
3.2.2.Sayfa Numaraları: İç kapaktan sonra bütün sayfalar numaralandırılır. Sayfa numaraları parantez, çizgi vb. işaretler kullanılmadan kağıdın altına ortalanarak yazılmalıdır. Girişe kadarki sayfalar küçük harf Romen rakamlarıyla (i, ii, iii, iv, v,…) şeklinde, giriş bölümü ile başlayan diğer sayfalar ise (1, 2, 3, 4, …) şeklinde numaralandırılmalıdır.
 
3.2.3.Yazı Tipi ve Boyutu: Times New Roman ya da Arial tipinde 12 punto boyutlarında  yazı karakteri kullanılmalıdır. Sayfa altında verilecek dipnotların yazımı Times New Roman tipinde 10 pt olmalıdır.
 
3.2.4.Satır Araları: Metin içinde satır aralarında 1,5 satır aralığı kullanılmalıdır.
 
3.2.5.Paragraflar: Başlıklar dahil bütün metin iki yana yaslanmış hizada yazılmalıdır. Paragrafların ilk satırı soldan bir TAB (1.25 cm) içeriden başlayacak şekilde yazılmalıdır.
 


4.   YAZIM PLANI


Tez/Proje 3 bölümden oluşur ve sıralanması şu şekilde olmalıdır:
 
  1. Ön Bölüm: Tezin / Projenin ön tanıtımının yapıldığı bölümdür.

-    Dış Kapak
-   İç Kapak
-   Kabul ve Onay
-   Tez/Proje Etik ve Bildirim Sayfası
-   Önsöz
-   Özet
-   Abstract
-   İçindekiler
-   Tablo Listesi
-   Şekiller Listesi (Grafik, Harita, Diyagramlar vs.)
-   Kısaltmalar veya Simgeler Listesi

  2. Ana Bölüm: Tezin metin kısmının yer aldığı bölümdür.

-   Giriş

-  Kavramsal Çerçeve ve İlgili Araştırmalar
-  Yöntem
-  Bulgular ve Yorum

-  Sonuç ve Öneriler

   3. Arka Bölüm: Metin içinde yapılan atıfların künyelerinin ve eklerinin yer aldığı bölümdür.

-    Kaynakça

-    Ekler
-  Arka Kapak

4. 1.    Ön Bölüm
4.1.1.  Dış Kapak
Dış kapak sırasıyla Üniversite, Enstitü ve Anabilim Dalı bloğu, Tezin/Projenin Başlığı, Tezin/Projenin Türü, Adayın Adı ve Soyadı, Basım Yeri ve Yılı bölümlerinden oluşur (Ek 1).
 

4.1.2.    İç Kapak

İç kapak sırasıyla Üniversite, Enstitü ve Anabilim Dalı bloğu, Tezin/Projenin Başlığı, Tezin/Projenin Türü, Adayın Adı ve Soyadı, Danışmanın Adı ve Soyadı, Basım Yeri ve Yılı bölümlerinden oluşur (Ek 2).

4.1.3.    Kabul ve Onay

Kabul ve Onay Sayfası Ek 3'de gösterildiği gibi hazırlanır.

4.1.4.    Tez/Proje Etik ve Bildirim Sayfası

Yapılan tezin/projenin bilimsel etik kurallara uygunluğunu ifade eden ve kamuya açılma şekillerini düzenleyen Bildirim Sayfası Ek 4'de gösterildiği gibi hazırlanır.
 

4.1.5.    Önsöz
 
Yazarın tezinin teknik ve bilimsel içeriğinden bağımsız olarak görüşlerini yazdığı isteğe bağlı bölümdür. Tez çalışması, proje kapsamında veya bir kuruluşun desteği ile gerçekleştirilmiş ise, projenin ve ilgili kuruluşun adı da bu bölümde yazılmalı, gerekli görüldüğü takdirde kişilere/kuruluşlara teşekkür edilmelidir. Teşekkür edilen kişilerin (varsa) unvanı, adı, soyadı, görevli olduğu kuruluş veya çalışmaya olan katkısı, kısa ve öz bir biçimde belirtilmelidir. Önsöz Ek 5'de gösterildiği gibi hazırlanır.
 

4.1.6.    Özet Sayfası (Türkçe)

Özet sayfasında ortalanmış olarak koyu harflerle ÖZET başlığı kullanılır (12 pt) tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntem ve varılan sonuçlar açık ve öz olarak yazılmalıdır. Özet 150 sözcüğü geçmemelidir. Özet metnin altına "Anahtar Sözcükler" ifadesi yazılarak en çok 5 anahtar sözcük belirtilir. Özet Sayfası Ek 6'de gösterildiği gibi hazırlanır.
 

4.1.7.    Abstract

Türkçe özet sayfasının İngilizceye çevrilmiş halidir. Başlık olarak İngilizce’de ABSTRACT (12 pt) sözcüğü kullanılır. Abstract 150 sözcüğü geçmemelidir. "Anahtar Sözcükler" yerine ise "Keywords" ifadesi kullanılır ve en çok 5 anahtar sözcük belirtilir. Özet Sayfası Ek 7'de gösterildiği gibi hazırlanır.
 

4.1.8.    İçindekiler

Tez/Proje metninde yer alan bütün bölüm başlıkları ve Kaynakça (varsa Ekler) sayfası, İçindekiler Dizininde eksiksiz olarak gösterilmelidir. İçindekiler Ek 8'de gösterildiği gibi hazırlanır.
 

4.1.9.    Tablolar Listesi

Tezde/Projede tablo kullanılmışsa, ilgili tablo için dizin oluşturulur. Tablo başlıkları tablonun üst kısmında birbirini izleyen numaralar kullanılmak suretiyle gösterilir. Tablolar Listesi Ek 9'de gösterildiği gibi hazırlanır.

4.1.10.    Şekiller Listesi

Tezde/Projede şekil, grafik, harita vb. gibi kullanılmışsa, ilgili şekil, grafik, harita vb. için dizin oluşturulur. Şekil, grafik, harita başlıkları alt kısmında birbirini izleyen numaralar kullanılmak suretiyle gösterilir. Şekiller Listesi Ek 10'de gösterildiği gibi hazırlanır.
 

4.1.11.    Kısaltmalar veya Simgeler

Tezde/Projede kısaltmalar kullanılmışsa, bunlar alfabetik sıraya göre alt alta dizilir. Her kısaltmanın karşısında kısaltmanın açık hali belirtilir. Kısaltmalar veya Simgeler Listesi Ek 11'de gösterildiği gibi hazırlanır.

4. 2. Ana Bölüm

4.2.1.  Giriş
Giriş kısmında, önsözde belirtilenler tekrar edilmemek üzere, çalışmada çözümlenmesi amaçlanan bilimsel sorunlar etraflıca tanımlanmalı; kullanılan kuramsal çerçeve, bölümlerin kısa tanıtımı, yöntem ve teknik yeterince açıklanmalıdır.
 

4.2.2.  Kavramsal Çerçeve ve İlgili Araştırmalar

Bu bölümde kavramsal çerçeve özetlenerek tez konusu olarak ele alınan problemin ne olduğuna, araştırmanın amacına, araştırmanın önemine, sınırlılıklarına, araştırmaya başlarken yapılan varsayımlara ve tezde geçen tanımların hangi anlamlarda kullanıldığına ilişkin bilgilere yer verilir.
 

4.2.3.  Yöntem

Bu bölüm yeni bir sayfadan başlanarak yazılır. Araştırmanın yöntem bölümünde araştırmada izlenen bilimsel yaklaşımın “araştırma modeli”, araştırmanın “evren ve örneklemi”, “verilerin toplanması” ile “verilerin analizi ve yorumu” gibi ayrıntılar açıklanır.
 

4.2.4.  Bulgular ve Yorum

Bu bölümde, araştırmanın amaçları/alt amaçları, hipotezleri doğrultusunda, elde edilen veriler üzerinde yapılan analizlerin sonuçları ayrıntılı olarak açıklanır. Bu bölümde, araştırma soruları/hipotezleri çerçevesinde, konuya bağlı olarak, sorular/hipotezler tek tek, veya uygun şekilde gruplanarak ya da mantıksal bütünlük korunarak bir bütün hâlinde tartışılır.
 

4.2.5.  Sonuç ve Öneriler

Bu bölüm yeni bir sayfadan başlanarak yazılır. Bu bölümde, analizler sonucunda ulaşılan sonuçlar ayrıntıya girilmeden yargı ifadeleri şeklinde yazılır. Bu kısımda önemli olan araştırmayla ilgili en önemli sonuçların belirlenip yorumlanmasıdır. Akabinde kuramlar ve uygulamalara yönelik çıkarım ve önerilere yer verilmelidir.

4.  3. Arka Bölüm

4.3.1.    Kaynakça
Kaynakça düzenlemede APA 6 kuralları temeldir. Kaynakça Ek 12’de gösterildiği gibi hazırlanır.

4.3.2.    Ekler

Her ek yeni bir sayfadan başlar ve Ek 1, Ek 2 ... gibi numaralandırılır, başlık ortalanmış olarak yazılır.
 

4.3.3.    Arka Kapak

Ön kapakla aynı özellikteki kartondan olur ve üzerinde hiçbir yazı bulunmaz.
 

5.   TEZİN/ PROJENİN METİN KISMININ NUMARALANMASI

Bütün başlıklar numaralandırılır ve başlıklardan önce bir enter (12 pt), sonra bir enter (12 pt) boşluk bırakılır.
Birinci düzey başlıklar, yeni bir sayfadan başlar ve bütün harfleri büyük sözcüklerden oluşan; kalın ve 12 punto boyutlarında yazı karakteriyle yazılır, metin ortalanır.
İkinci düzey başlıklarda baş harfleri büyük kalanı küçük harflerden oluşan sözcükler; kalın ve 12 punto boyutlarında yazı karakteriyle yazılır, metin sola yaslanır.
Üçüncü düzey başlıklarda baş harfleri büyük kalanı küçük harflerden oluşan sözcükler; bir tab içerde, kalın ve 12 punto boyutlarında yazı karakteriyle yazılır.
Dördüncü düzey başlıklarda baş harfleri büyük kalanı küçük harflerden oluşan sözcükler; bir tab içerde, kalın, italik ve 12 punto boyutlarında yazı karakteriyle yazılır.
Beşinci düzey başlıklarda baş harfleri büyük kalanı küçük harflerden oluşan sözcükler; bir tab içerde, italik ve 12 punto boyutlarında yazı karakteriyle yazılır.
 
Formül (Bakınız Ek 13):

1.   Düzey: Ortalanmış, Kalın, Başlığın Bütün Harfleri Büyük (12 pt)
2.   Düzey: Sola yaslanmış, Kalın, Başlığın Baş Harfleri Büyük geri kalanı küçük (12 pt)
3.   Düzey: Bir tab içeri, Kalın, Başlığın Baş Harfleri Büyük geri kalanı küçük (12 pt)

4.   Düzey: Bir tab içeri, Kalın, İtalik, Başlığın Baş Harfleri Büyük geri kalanı küçük (12 pt)
5.  Düzey: Bir tab içeride, İtalik, Başlığın Baş Harfleri Büyük Geri Kalanı Küçük (12 pt)


6.   METİN İÇİ ALINTI VE ATIF YAPMA, ŞEKİL VE TABLO GÖSTERME

6.1.   Metin İçi Alıntı Yapma:
Tezde, başka kaynaklardan aynen aktarılan alıntılarda; alıntı yapılan kaynağa (metin, tablo, şekil ve benzeri dahil) mutlaka atıfta bulunulmalıdır ve yapılan atıflarda kaynağın sayfa numarası verilmesi zorunludur (Bakınız Ek 14).

6.2.   Metin İçi Atıf Yapma:

Atıflar metin içinde yapılır. Alıntı yapılan kaynak (metin) özü değiştirilmemek kaydıyla tezi yapanın kendi cümleleriyle özetlenerek verilir ve yapılan atıflarda kaynağın sayfa numarası verilmesi zorunludur (Bakınız Ek 15).

6.3.   Metin İçinde Şekil Gösterme:

Şekil yazısı 12 pt olmalıdır. Gerekirse yazı karakteri 10 pt.’ya düşürülebilir. Metin içinde  şekil gösterme için Bakınız Ek16.

6.4.   Metin İçinde Tablo Gösterme:

Tablo yazısı 12 pt olmalıdır. Gerekirse yazı karakteri 10 pt.’ya düşürülebilir. Metin içinde tablo gösterme için Bakınız Ek17.
 

7.   TEZİN/PROJENİN CİLTLENMESİ VE TESLİMİ

7.1.   Tezin /Projenin Ciltlenmesi
Sırt Yazısı: Tezin/Projenin sırtına yukarıdan aşağıya doğru okunacak biçimde, yazar adı, tezin/projenin adı, tezin/ projenin kabul edildiği il ve yıl yazılır. Cilt sırtına sığmaması halinde tezin/projenin adı uygun şekilde kısaltılabilir. Sırt yazısı ön kapakta kullanılan karakter boyutundan daha büyük olamaz.

7.2.   Tezin/Projenin Teslimi

Proje Teslimi: Enstitülerin web sayfasında yer alan “Tez/Proje Teslimine İlişkin Kılavuz”a göre istenilenler tamamlanarak projelerini teslim ederler.
Savunma Öncesi Tez Teslimi: Savunma öncesinde yüksek lisans tezleri dört nüsha, doktora tezleri ise altı nüsha olarak teslim edilir. Aday savunmaya girmiş, tezine düzeltme verilmişse, ilk teslimde olduğu gibi yüksek lisans tezleri dört, doktora tezleri ise altı nüsha olarak teslim edilir. Savunma için teslim edilen tezlerde karton kapak yerine spiral cilt yeterlidir.
Savunma Sonrası Tez Teslimi: Enstitülerin web sayfasında yer alan “Tez/Proje Teslimine İlişkin Kılavuz”a göre istenilenler tamamlanarak tez teslim ederler.

8.   DİĞER HUSUSLAR

Bu Tez Yazım Esaslarında belirtilmeyen hususlarda Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararına uyulur. Yapılacak değişiklikler Enstitülerin web sayfalarında ilan edilir.
 

9.   YÜRÜRLÜK

Bu Tez Yazım Esasları 2015- 2016 Öğretim yılı Bahar yarıyılı 16.12.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu tarihten önce teslim edilecek tez/projeler önceki tez/proje yazım yönergesine göre yazılabilir.
 

10.   YÜRÜTME

Bu Tez Yazım Esasları Enstitü Müdürü tarafından yürütülür.
 

 

 
 
                                                        T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ FEN  BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
…………………………. ANABİLİM DALI
…………………. YÜKSEK LİSANS / DOKTORA PROGRAMI (12 PT)
 
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………… (12 PT)
 
 
YÜKSEK LİSANS TEZİ / DOKTORA TEZİ (12 PT)

 
 
HAZIRLAYAN (12 PT)
…………………………………………………. (12 PT)
 
 
 
GAZİANTEP – 2015 (12 PT)

 

 
 
                                                         T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
…………………………. ANABİLİM DALI
…………………. YÜKSEK LİSANS / DOKTORA PROGRAMI (12 PT)
 
 
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………… (12 PT)
 
 
YÜKSEK LİSANS TEZİ / DOKTORA TEZİ (12 PT)
 
 
HAZIRLAYAN (12 PT)
…………………………………………………. (12 PT)
 
 
TEZ DANIŞMANI (12 PT)
…………………………………………………. (12 PT)

 
GAZİANTEP – 2015 (12 PT)


 
KABUL VE ONAY FORMU 

ENSTİTÜ FORMLAR SAYFASINDA BULABİLİRSİNİZ

 
 
………………………... tarafından hazırlanan “………………………………………………
 

…………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………..……” başlıklı bu çalışma
……………….. tarihinde yapılan savunma sınavı sonucu başarılı bulunarak jürimiz tarafından Yüksek Lisans Doktora Tezi olarak kabul edilmiştir.
 
 
 

Onay

 

Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. …..../……../….….
 
 
 
TEZ ETİK VE BİLDİRİM SAYFASI
 
 
 
Yüksek    Lisans     Tezi     /     Doktora    Tezi     olarak    sunduğum         “………………
………………………………………………………………….…………………………….” başlıklı çalışmanın tarafımca, bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu ve bunlara atıf yapılarak yararlanmış olduğumu belirtir ve onurumla doğrularım. ……../……../……….
 
 
 
 
[İmza] Öğrenci Adı Soyadı

 
 
ÖNSÖZ
 
 
Son yıllarda yaşanan ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, uluslararası alanda ticari ilişkilerin hızla gelişmesini sağlamıştır. Mal ve sermaye piyasalarının serbestleşmesi, küreselleşmenin hız kazanmasına neden olmuş, ülkeler arasındaki uzaklıkların önemi kalmamıştır. Böylesi bir ortamda bir ülkede yaşanan gelişmeler, diğer ülkeleri de etkisi altına almaya başlamıştır. 90'lı yıllarda uluslararası düzeyde ortaya çıkan finansal krizler, ülkemizi de etkilemiştir. Bu çalışma ile finansal krizlerin Türkiye'ye olan etkileri anlatılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmayı sonuçlandırmamda görüşleri ile katkıda bulunan değerli hocam Prof. Dr. Necat Berberoğlu’na çok teşekkür eder, çalışmanın tüm ilgililere yararlı olmasını dilerim.
 
Gaziantep, 2011                                                                                                       Filiz GÖLPEK

 

ÖZET (12 PT)
 
Bu çalışmada, eğitim alanında yeni bir uygulama olan ve okullarda yapılması zorunlu hale gelen stratejik planlama ile ilgili öğretmen görüşlerinin ne düzeyde olduğu araştırılmıştır. Araştıranın çalışma grubunu İstanbul ili Pendik ilçesindeki resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 365 öğretmen oluşturmuştur. Çalışmada öğretmen görüşlerini belirlemek için araştırmacı tarafından geliştirilen 30 maddelik bir anket kullanılıştır. Anket öğretmenlerin kişisel özelliklerinin belirlendiği birinci bölüm ve stratejik planlama ile ilgili görüşlerinin belirlendiği ikinci bölümden oluşmuştur. 179 erkek ve 186 kadından oluşan araştırma grubunun % 85.2’ sinin stratejik planlama konusunda herhangi bir eğitim almadığı görülmüştür. Öğretmenler stratejik planlamanın okullarda uygulanması gerekliliği ve stratejik planın sağlayacağı faydalar konusundaki ifadelerde olumlu görüş bildirirken; okul yöneticilerinin ve stratejik planlama ekibinin stratejik planlama konusunda yeterli bilgiye sahip olması, stratejik plan hazırlanırken okulun tüm birimlerinin görüşlerinin alınması ve stratejik planın uygulanması konularındaki ifadelere daha düşük düzeyde olumlu görüş bildirdikleri görülmüştür.
 
Anahtar kelimeler: strateji, stratejik yönetim, stratejik planlama, eğitimde stratejik planlama.
 
Not: Başlık dahil tüm yazılar Times New Roman ve 12 punto ve 1,5 satır aralığı olacak  şekilde yazılacak!

 
ABSTRACT (12 PT)
 
In this study it is investigated that in what level are the teachers’ opinions about strategic planning which is a new and compulsory application at schools.365 teachers who work at formal primary schools, secondary schools and high schools in Pendik district in İstanbul province, formed the researcher’s study group A 30 item questionnaire which was prepared by researcher was used in order to determine teacher opinions in the study. The questionnaire is consist of first part ;teachers’ personal qualities are determined and second part; views about strategic planning are determined. It’s seen that of the research group that is composed of 179 men and 186 women,%82,5 didn’t have any education about strategic planning. It’s seen that as the teachers states positive opinions to the statements about the necessity of strategic planning application at schools and about the benefits that strategic planning will provide, they state low level positive opinions to the statements about school managers’ and strategic planning staff having enough knowledge about strategic planning, asking opinions of all school units as preparing a strategic plan and applying a strategic plan.
 
Keywords: strategy, strategic management, strategic planning, strategic planning in education.
 
 
Not: Başlık dahil tüm yazılar Times New Roman ve 12 punto ve 1,5 satır aralığı olacak  şekilde yazılacak!

 

İÇİNDEKİLER
Sayfa No.
ÖNSÖZ                                                                                                                    i

 

ÖZET                                                                                                                       ii
ABSTRACT                                                                                                            iii
TABLO LİSTESİ                                                                                                     iv
ŞEKİL LİSTESİ                                                                                                       v
KISALTMALAR                                                                                                     vi
SİMGELER                                                                                                            vii
BİRİNCİ BÖLÜM
GİRİŞ                                                                                                                      1
1.1.   Problem Durumu                                                                                           2
1.1.1.  Problem Cümlesi                                                                                         2
1.1.2.  Alt Problemler                                                                                             2
1.2.  Araştırmanın Amacı                                                                                       3
1.3.   Araştırmanın Önemi                                                                                      3
1.4.   Araştırmanın Varsayımları                                                                            4
1.5.   Araştırmanın Sınırlılıkları                                                                             4
1.6.   Tanımlar                                                                                                        5
İKİNCİ BÖLÜM
KAVRAMSAL ÇERÇEVE                                                                                   15
2.1.   Küreselleşme ve Dünya Ticaretinin Gelişimi                                               15
2.1.1.  Dünya Sanayi ve Ticaretinin Büyümesi                                                     15
2.2.2. Bölgesel Bloklar                                                                                          20
2.2.    Dünya Ticaretinin Yapısı                                                                             30
2.2.1.  Ülke Gruplarına Göre Dünya Ticaretinin Yapısı                                        40
2.2.1.1.  Gelişmiş Ülkeler                                                                                      49
2.2.1.2.  Gelişen Ülkeler                                                                                        55
2.2.1.3.  Geçiş Ülkeleri                                                                                          61
2.2.2.    Mal Gruplarına Göre Dünya Ticaretinin Yapısı                                       63
2.2.1    Gelişmiş Ülkeler                                                                                        65
2.2.2    Gelişen Ülkeler                                                                                          67
2.2.3    Geçiş Ülkeleri                                                                                            69
2.3.   Dış Ticaret Politikalarının Değerlendirilmesi                                               70
2.3.1.   Gelişmiş Ülkeler                                                                                        71
2.3.1.1.   Avrupa Birliği: Batı Avrupa                                                                    72
2.3.1.2.   Kuzey Amerika                                                                                       73
2.3.1.3.   Japonya                                                                                                   74
2.3.2.   Gelişen Ülkeler                                                                                          75
2.3.3.   Geçiş Ülkeleri                                                                                            77
2.4.  İlgili Araştırmalar                                                                                          80
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÖNTEM                                                                                                               90
3.1.  Araştırma Modeli                                                                                         90
3.2.  Evren ve Örneklem                                                                                      91
3.3.  Veri Toplama Araçları                                                                                  91
3.3.1. Ölçek                                                                                                          92
3.3.2. Geçerlik Çalışması                                                                                     93
3.3.3. Güvenirlik Çalışması                                                                                  93
3.3.4. Veri Toplama Araçlarının Uygulanması                                                     94
3.4.  Verilerin Analizi ve Yorumlanması                                                              94
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BULGULAR VE YORUM                                                                                   95
4.1.Yönetim Süreçleri Açısından Yöneticilerin Görüşleri                                    95
4.2. Yönetim Süreçleri Açısından Yöneticilerin Davranışlarına İlişkin Bağımsız Değişkenlere Yönelik Bulgular ve Yorum                                                                                                   96
4.2.1.  Cinsiyet Değişkeni Açısından                                                             98
4.2.2.  Görev Yapılan Üniversite Değişkeni Açısından                                 100
4.2.3.  Kıdem Değişkeni Açısından                                                               102
4.2.4.   Akademik Unvan Değişkeni Açısından                                             104
BEŞİNCİ BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER
5.1. Sonuçlar                                                                                                  110
5.2. Öneriler                                                                                                   120
KAYNAKÇA                                                                                                 130
EKLER                                                                                                           141
Ek 1. Üniversitelerin Sınıflandırılması                                                          142
Ek 2. Ülkelerin Sınıflandırılması                                                                   143
Ek 3. İzin Yazısı                                                                                             144
Ek 4. Veri Toplama Araçları                                                                           145

 
TABLOLAR LİSTESİ
 
 
Sayfa No.
Tablo 1: İDÖ Faktör Analizi Varimax İlk Döndürme Sonuçları....................................... 92
Tablo 2: İDÖ Faktör Analizi Varimax Son Döndürme Sonuçları...................................... 93
Tablo 3: YDÖ Faktör Analizi Varimax İlk Döndürme Sonuçları...................................... 94
Tablo 4: YDÖ Faktör Analizi Varimax Son Döndürme Sonuçları.................................... 95
Tablo 5: VÖ Faktör Analizi Varimax İlk Döndürme Sonuçları......................................... 96
Tablo 6: VÖ Faktör Analizi Varimax Son Döndürme Sonuçları....................................... 97
Tablo 7: İş Dengesi Ölçeği (İDÖ) Madde Analizi Sonuçları............................................. 98
Tablo 8: Yaşam Dengesi Ölçeği (İDÖ) Madde-Toplam Korelasyonu Sonuçları............... 99
Tablo 9: Verimlilik Ölçeği (VÖ) Madde-Toplam Korelasyonu Sonuçları.......................... 100
Tablo 10: Katılımcıların Demografik Özellikleri................................................................ 101
 
ŞEKİLLER LİSTESİ
Sayfa No.
Şekil 1: Kaliteye Bakış........................................................................................................ 19
Şekil 2: Kalite Hiyerarşisi................................................................................................... 24
Şekil 3: Kalite Kontrolün Tarihsel Gelişimi........................................................................ 26
Şekil 4: İstatistiksel Kalite Kontrolde Kullanılan Bazı Teknikler....................................... 92
Şekil 5: Toplam Kalite Kontrolün Uygulanacağı Temel Aşamalar..................................... 93
Şekil 6: Juran Üçlemesi Diyagramı..................................................................................... 94
 
KISALTMALAR LİSTESİ
 
 
TZÜ    :  Tam Zamanında Üretim
DSÖ    :   Dünya Sağlık Örgütü
WHO :    World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü)
AB      :    Avrupa Birliği
ILO     :    International Labour Organization (Uluslararası Çalışma Örgütü)
EPA    :    Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Bakanlığı
TİSK  :    Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
MESS :    Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası OPEC :        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü TDK   :            Türk Dil Kurumu
UND   :    Uluslararası Nakliyeciler Derneği
PÖ      :     Performans Ölçeği
VÖ      :    Verimlilik Ölçeği
 
KAYNAKÇA HAZIRLAMA
 
Kaynakça sayfası, KAYNAKÇA kelimesinin büyük harflerle, koyu ve ortalanarak üsten tek satır aralık verilerek yazılması ile başlar (Times New Roman, 12 punto vb.). Kaynakçanın 2 tek satır aşağısından yazar soyadına göre sıralanır (Times New Roman, 12 punto, Koyu vb.) ve kaynakların yazımına, 1,5 satır aralık verilerek başlanır. Kaynakları yazmadan önce, paragraf ayarını Önce (6nk), Sonra (6 nk), Özel (Asılı) Değeri (1,25 cm) ve Satır Aralığı (1,5) konumuna getirmeniz gerekmektedir. Kaynakça, aşağıda örneklere göre yazılmalıdır:
 Tek Yazarlı Kitap: Yayın, birden fazla baskı yapmış ise parantez içinde baskı sayısı verilmelidir.
Formül: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı)Basım Yeri: Yayınevi.

Örnek:

Kızılören, T. (2011). Öğretim teknolojileri  (2. Baskı)Ankara: İmge Yayınları.
Witt, S. (2005). The pursuit of race equity in American academi (2.nd. Ed). New York: Praeger.
 
 
 İki Yazarlı Kitap: Türkçe yayın ise “ve”, yabancı dilde yayın ise “and” bağlacı kullanılmalıdır.
Formül: Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. Basım Yeri: Yayınevi.

Örnek:

Karagülle, İ. ve Pala, Z. (2008) Makro ekonomi. Ankara: Türkmen Yayınları.
Wolfe, B. and Scrivner, S. (2003). Providing universal preschool for four-year olds. Washington DC: Brookings Institution Pres.
 
 
 Üç ve Yedi Yazarlı Kitap: Birden fazla yazarlı yayınlarda, son yazardan önce, Türkçe yayın ise “ve”, yabancı dilde yayın ise “and” bağlacı kullanılmalıdır.
Formül: Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. Ve Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. Basım Yeri: Yayınevi.
 
 
 
1

Örnek:

Karagülle, İ., Dinler, Z. ve Pala, Z. (2000) Makro ekonomi politikaları. Ankara: Türkmen Yayınları.
Ateş, F., Ersel, H., Sabuncu, Y., Yılmaz, G., Kuru, F., Curacı, P. ve Göktürk, M. (2007).
Liderlik ve karar verme. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 
 
 Sekiz ve Daha Çok Yazarlı Kitap: Tükçe ve yabancı dilde yayınlarda ilk altı yazarın adı yazıldıktan sonra üç nokta ve son yazar eklenmelidir.

Örnek:

Alev, F., Ersel, H., Sabuncu, Y., Yılmaz, G., Kuru, F., Curacı, P., …Göktürk, M.   (2007).
Liderlik ve karar verme süreci. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Reiss, A., Duncan, H., Hatt, P., North., S., Sharer, R., Harland, … Jones, R. (1961).
Occupations and social status. New York: Free Press of Glenceo.
 
 

Kurum, Kuruluş ve Şirket Raporu veya Kitabı

Formül: Kurum Adı. (Yıl). Yayının adı. Basım yeri: Yayınevi.

Örnek:

Hasan Kalyoncu Üniversitesi. (2011). Gaziantep kültürü. Gaziantep: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yayınları
 
 
Kitap Bölümü: Yabancı dilde yayınlarda, örnekten farklı olarak editörün baş harfinden önce “In” kelimesi kullanılmalıdır. İki editörlü yayınlarda Türkçe ise “ve”, yabancı dilde yayın ise “and” bağlacı kullanılmalıdır.
Formül: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Bölümün adı. Editörün adının  baş harfi. Editörün soyadı. (Ed.), Kitabın adı (bölümün sayfa aralığı). Basım Yeri: Yayınevi.

Örnek:

Acan, F. (1996). Türkiye’de kadın akademisyenler. H. Çoşkun (Ed.), Akademik yaşamda kadın (ss. 75-87). Ankara: Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu Yayını.
Karagülle, İ. (2000). Ücret politikaları. M. Ertürk ve Berberoğlu, C. (Ed.), Makro ekonomi
(ss. 105-113). Ankara: Türkmen Yayınları.
 
 
2
 
Kuhn, T. S. (2007). The priority of paradigms. In M. Tuner. (Eds.), The structure of scientific revolutions (pp. 43-52). Chicago: The University of Chicago Press.
Niemann, Y. (2003). The psychology of tokenism: Psychosocial realities of faculty of color. In A. Burlew and L. Leong (Eds.), Handbook of racial and ethnic minority psychology (pp. 100–118). Chicago: The University of Chicago Press.
 
 
Konferans Kitabında Basılı Bildiri: İki yazarlı yayınlarda Türkçe ise “ve”, yabancı dilde ise  “and” bağlacı kullanılmalıdır.
Formül: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Bildirinin adı. Konferans kitabın adı (bölümün sayfa aralığı). Basım Yeri: Yayınevi.

Örnek:

Aslan, H. (2011). Adil ve cesur finansman politikası. Yükseköğretiminde yeni   yönelimler
(ss. 78-92).  Ankara: YÖK Yayınları.
Aksoy, Y. ve Baytok, Z. (2011). Kent içi üniversitelerin planlanmasında dış mekan tasarımının önemi. Yükseköğretiminde yeni yönelimler (ss. 112-125). Ankara: YÖK Yayınları.
Shobhadevi, Y. (2004). Possession phenomena: As a coping behaviour. Applying Psychology: Lessons from Asia-Oceania (pp. 83-95). Carlton: Australian Psychological Society.
Shobhadevi, Y. and Bidarakoppa, G. (2004). Possession phenomena: As a coping behaviour. Applying Psychology: Lessons from Asia-Oceania (pp. 83-95). Carlton: Australian Psychological Society.
 
 
 Süreli Yayın Makalesi: Basılı versiyon. İki yazarlı yayınlarda Türkçe ise “ve”, yabancı dilde ise “and” bağlacı kullanılmalıdır. Üç ve yedi yazarlı yayınlarda, son yazardan önce ilgili bağlaçlar kullanılmalıdır. Sekiz ve daha çok yazarlı yayınlarda ilk altı yazar  yazılmalı ve son yazardan önce üç nokta kullanılmalıdır.
Formül: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, cilt (süreli yayının sayısı), sayfa aralığı
 
 
3

Örnek:

Gölpek, F. (2011). Türkiye’de adalet ilkesi bakımından yükseköğretimde finansman politikası: Kim faydalanıyor? kim ödüyor? Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), 149-176.
Artan, E. ve Börü. H. (2006). Çalışanların teşvikinde kültürel boyutlar: Ayın elemanı uygulaması. Öneri Dergisi. 7(25), 1-7.
Gibbs, M. (2005). The right to development and indigenous peoples: Lessons from New Zealand. Journal of World Development33(8), 1365-1378.
Harland, L., and R. Reiter. (2005). Leadership behaviours and subordinate resilliance.
Journal of Leaderhip & Organizataional Studies, 11(2), 1-13.
Gottfredson, N., Panter, A., Daye, C., Allen, W., Wightman, L. Cohn, L. and Deo, M. (2008). Does diversity at undergraduate institutions influence student outcomes? Journal of Diversity in Higher Education1(2), 80-94.
Berger, M., Kostal, T. Benson, C. Blau, F. Card, D., Krueger, A.,… Cohn, E. (2002). Financial resources, regulation and enrollment in public higher education. Economics of Education Review 21(2), April, 101-110.
 
 
Elektronik Makaleler: DOI: Digital Object Identifier. DOI kodlu yayınlarda, iki yazarlı yayınlarda Türkçe ise “ve”, yabancı dilde ise  “and” bağlacı kullanılmalıdır.
Formül: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Derginin Adı, cilt
(sayı), sayfa aralığı. DOI: doi numarası

Örnek:

Akif, Y. (2003). Fiziksel aktiviteler: Lise öğrencileri ne düşünüyor? Ergen Psikolojisi, 39(3), 328-336. doi:10.1016/j.jadohealth.1000314
Akif, Y. ve Zeynel, R. (2003). Fiziksel aktiviteler: Lise öğrencileri ne düşünüyor? Ergen Psikolojisi, 39(3), 328-336. doi:10.1016/j.jadohealth.1000314
 
 
Elektronik Makaleler: DOI’sız yayınlarda varsa cilt ve sayı ile birden fazla baskı yapmış kitaplarda baskı sayısı, basım yeri (şehir) ve yayınevi mutlaka belirtilmelidir.
Formül: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Derginin Adı, cilt
(sayı), sayfa  aralığı. Veritabanı adı.
 
 
4

Örnek:

Harrison, B. and Papa, R. (2005). The development of an indigenous knowledge program in a New Zealand Maori-language immersion school. Anthropology and Education Quarterly, 36(1), 57-72. ASOS.
Snell, D. and  Hodgetts, D. (2009). The psychology of heavy metal communities and  white supremacy. Psychology and Society1. http://www.waikato.ac.nz/wfass/tkka
 

Popüler Dergi Makalesi

Formül: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Gün-ay-yıl). Makalenin adı. Dergi  adı,  sayı, sayfa numarası.

Örnek:

Goodwin, D. (4 Şubat 2011). Avrupa Birliği çöküyor. Aktüel159, 12-14.
 
Gazete Makalesi (Basılı)
Formül: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Gün-ay-yıl). Makalenin başlığı.  Gazete adı,  sayfa numarası.

Örnek:

Batur, A. (14 Haziran 2011). Depremin yok ettikleri. Milliyet, 8-9.
 

Gazete Makalesi (Veri tabanından):

Formül: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Gün-ay-yıl). Makalenin başlığı.  Gazete adı, veritabanı adresi.

Örnek:

Cumming, G. (5 Nisan 2003). Cough that shook the world. The New Zealand Heraldhttp://www.newztext.com.au
 

Yazarsız gazete makalesi:

Formül: Makalenin başlığı. (Gün-ay-yıl). Gazete adı,  sayfa numarası.

Örnek:

Karar seçimi etkilemez. (24 Ocak 2007). Radikal, s. 6.
 
5

Tez (Türkçe ve yabancı dilde):

Formül: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Tezin adı. Yayınlanmamış  yüksek lisans/doktora tezi, Üniversitenin adı, Şehir.

Örnek:

İpek, C. (2007). Resmi liseler ile özel liselerde örgütsel kültür ve öğretmen-öğrenci ilişkisi.  Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
Cowan, L. (2006). An examination of policies and programs used to increase ethnic and racial diversity among faculty at research universities. Unpublished doctoral dissertation, University of Columbia, New York.

Web sayfaları:

Formül:  Kurumun adı. (Yıl). Çalışmanın adı. Web adresi.

Örnek:

Yüksek Öğretim Kurumu. (2007). Üniversitelerde reformhttp://www.yok.gov.tr
 
 
Çeviri Kitap ve Süreli Yayın: İki yazarlı yayınlarda Türkçe ise “ve”, yabancı dilde ise “and” bağlacı kullanılmalıdır. Üç ve yedi yazarlı yayınlarda, son yazardan önce ilgili bağlaçlar kullanılmalıdır. Sekiz ve daha çok yazarlı yayınlarda, ilk altı yazar yazılmalı ve son yazardan önce üç nokta kullanılmalıdır.

Formül:

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. (Çevirmenin adının  baş harfi. Çevirmenin soyadı, Çev.). Basım Yeri: Yayınevi.
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. (Çevirmenin adının baş harfi. Çevirmenin soyadı, Çev.). Süreli Yayının Adı, cilt (süreli yayının sayısı), sayfa aralığı.

Örnek:

Stiglitz, J. E. (1994). Kamu kesimi ekonomisi (Ö.F. Batırel, Çev.). İstanbul: Marmara  Ünv.   Yayınları  No. 549
Chevaillier, T. and Eicher, J. (2011). Higher education funding: A decade of changes.
(F.Gölpek, Çev.). Liberal Düşünce 16(61-62), 203-217.
 
6

Tarih Belirtilmeyen Internet Belgesi:

Formül:  Çalışmanın adı. İndirilen tarih,  web adresi

Örnek:

Anket kullanımı.  8 Mayıs 2011, http://www.cc.gatech.edu/anket/survey1997-10/
 

Ansiklopedi veya Sözlük Maddesi:

Formül: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Madde adı. Ansiklopedinin    adı,
cilt: sayfa aralığı. Basım Yeri: Yayınevi.

Örnek:

Seyidoğlu, H. (1999). Milli gelir. Ekonomik terimler ansiklopedik sözlük, 1:304. İstanbul: Can        Yayınları.
 

7
 
İŞLETMELER AÇISINDAN BANKACILIK TERCİHLERİ (1. Düzey)
 
1.   Borçlanma Açısından Bankacılık Tercihleri (2. Düzey)
 
Kar elde etmek amacıyla kurulan bankaları temel bankacılık ve katılım bankacılığı şeklinde ele aldığımızda karşımıza temel bankacılıkta faiz, katılım bankacılığında faizsiz bankacılık kavramı çıkmaktadır.
 

1.1.   Temel Bankacılık İşlemleri (3. Düzey)

Bankalar ve katılım bankaları yalnızca kredi veren kurumlar değildirler. Kredi hizmetinin yanında gayri nakdi işlemler olan akreditif, teminat mektubu, bono avali, ülke kredileri ile temel bankacılık işlemleri olan çek koçanı verme, eft ve havale yapma, çek tahsil etme, döviz alım-satım, senet tahsil etme vs. gibi bankacılık hizmetleri sunmaktadır.
 

1.1.1.  Faizli Bankacılık (4. Düzey)

 
Faizli bankacılık sisteminin hakim olduğu konvansiyonel bankalarda kredilerin yanında temel bankacılık hizmetleri de verilmektedir. Örneğin; müşterinin ödemesi gereken bir faturası bulunmakta ve müşteri de bu faturayı ödemek amacıyla gerekli parayı dağlayamadığından bu hesabın devreye girmesini talep edip belli bir faiz oranı doğrultusunda kredi kullanımı ile faturasının ödenmesini sağlayabilmektedir.
 
1.1.1.1.  Faiz Yöntemiyle Borçlanma (5. Düzey)
 
Kişiler yada kurumlar gerek yatırımları gerekse de ihtiyaçları ekseninde bankalara kredi başvurusunda bulunarak faiz oranını karşılarına alıp, fiyatın ve diğer şartların kendileri için en uygun olduğu bankayı tercih ederek kredi kullanırlar.
 

1.1.2.  Faizsiz Bankacılık (4. Düzey)

 
İslami prensiplere dayalı ve getirisini İslami usullere uygun olarak sağlama zorunluluğu olan katılım bankalarında, diğer bankalardaki gibi temel bankacılık hizmetleri de sunulmaktadır. Ancak katılım bankalarında KMH gibi faiz esasına dayalı ödemeye konu kullanırımlar yapılmamaktadır.
 
1.1.2.1.  Faizsiz Yöntemle Borçlanma (5. Düzey)
 
Özellikler İslami hassasiyetleri bulunan kişi ya da kurumlar periyodik ödemelere tabi oldukları, kurulan ilişkinin temasında malın olduğu, kar payı esasına göre çalışan katılım bankalarını tercih etmektedirler.
 

2.   Mevduat Açısından Bankacılık İşlemleri (2. Düzey)

Fon toplama ve toplanan fonlara faiz ve kar payı verme başlığı açısından klasik bankalarla katılım bankaları arasında ciddi farklar bulunmaktadır. Farklılıkları ortaya çıkarmak adına faizli bankacılıkta mevduat ve faizsiz bankacılıkta mevduat başlığı adı altında açıklamalar yapılacaktır.

2.1.   Faizli Bankacılıkta Mevduat (3. Düzey)

Klasik bankalarda mevduat şeklinde fon toplama işlemleri vadesiz ve vadeli olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir.
 

2.1.1.  Vadesiz Hesap (4. Düzey)

Vadeye  bağlanmamış  ve  faiz  taahhüdü  içermeyen  hesaplara  vadesiz  hesap   denir.
Bununla birlikte bankalar isterlerse bu hesaplara bir miktar faiz ekleyebilmektedirler.
 
2.1.1.1.  Güdüleme (5. Düzey)
 
Kişiler yada kurumlar gerek yatırımları gerekse de ihtiyaçları ekseninde bankalara kredi başvurusunda bulunarak faiz oranını karşılarına alıp, fiyatın ve diğer şartların kendileri için en uygun olduğu bankayı tercih ederek kredi kullanırlar.
 
2.1.1.2.  Algılama (5. Düzey)
 
Kişiler yada kurumlar gerek yatırımları gerekse de ihtiyaçları ekseninde bankalara kredi başvurusunda bulunarak faiz oranını karşılarına alıp, fiyatın ve diğer şartların kendileri için en uygun olduğu bankayı tercih ederek kredi kullanırlar.
 

2.1.2.  Vadeli Hesap (4. Düzey)

Vadeye bağlanmış vade sonunda bankanın faiz ödemeyi taahhüt ettiği hesaplara vadeli hesap denir. Yani vadeli hesap sahibi bankaya faizli borç vermiş durumdadır.
 
2.1.2.1.  Tutum ve İnançlar (5. Düzey)
 
Özellikler İslami hassasiyetleri bulunan kişi ya da kurumlar periyodik ödemelere tabi oldukları, kurulan ilişkinin temasında malın olduğu, kar payı esasına göre çalışan katılım bankalarını tercih etmektedirler.
 
2.1.2.2.  Kişilik (5. Düzey)
 
Özellikler İslami hassasiyetleri bulunan kişi ya da kurumlar periyodik ödemelere tabi oldukları, kurulan ilişkinin temasında malın olduğu, kar payı esasına göre çalışan katılım bankalarını tercih etmektedirler.

 

2.2.   Faizsiz Bankacılıkta Mevduat (3. Düzey)

Cari hesap ve katılım hesabı adı altında mevduat sahiplerinden kaynak  sağlanmaktadır. Katılım bankalarını klasik bankalardan ayıran hesap sistemi, kar-zarara katılım hesabıdır.
 

2.2.1.  Cari Hesap (4. Düzey)

 
Cari hesap; faizsiz bankacılıktaki vadesiz hesap ile aynıdır. Bankacılık Kanunu’nda ayrıca açıklaması yapılmıştır.
 

2.2.2.  Katılım Hesabı (4. Düzey)

 
Bankacılık Kanunu’nda katılım hesabı şöyle tarih edilir: “Katılım bankalarına yatırılan fonların bu kurumlarca kullandırılmasından doğacak kar veya zarara katılma sonucu veren, hesap, sahibine önceden belirlenmiş herhangi bir hesaba denir.
 
 
1.   Doğrudan aktarmalarda alıntıların metne yerleştirilmesinde belli kurallar uygulanmaktadır. Alıntı üç satır ya da daha az ise tırnak işareti içinde metnin dâhilinde verilir.

Örnek:

Şahin (2004: 11), “ Sosyo-kültürel bağlamda toplumun daha refah bir şekilde yaşayabilmesi için gerekli olan kaynaklar bu düşüncenin kökeni oluşturmaktadır” böylece….
 
2.               Doğrudan aktarmalarda alıntılar üç satırdan fazla ise ana metinden ayrı, satır başından içerden başlayarak ve satır sonundan da içeriden bitecek şekilde ve daha sık aralıklarla yazılmalıdır (Girinti soldan 1 cm ve sağdan 1 cm).

Örnek:

Adalet, ödüllerin ve cezaların ahlaken haklılaştırılabilir dağıtımına dair zihinsel bir izlenimdir. Kısaca adalet her bir kişiye, genellikle adilane hak edişleri olduğu düşünülen şeyi, yani kendi hakkını vermekle ilgilidir. Bu anlamda adalet, toplumdaki her faydanın dağıtımına uygulanabilir. Özgürlük, haklar, iktidar, refah boş vakit ve fırsat gibi (Heywood 2011: 34).
 
METİN İÇİNDE ATIF YAPMA
 
1.       Çelik soyadlı bir yazarın kitap ya da makalesine atıf;
Örnek: Stratejik düşünce yapısına sahip olmayan işletmeler kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmak konusunda da sıkıntı yaşarlar (Çelik, 2001: 135).
 
2.       İki yazarı olan kitap ya da makaleye atıf;
Örnek: Stratejik düşünce yapısına sahip olmayan işletmeler kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmak konusunda da sıkıntı yaşarlar (Durmaz ve Çelik, 2015: 208).
 
3.       İkiden fazla yazarı olan bir çalışmaya atıf yapma;
Örnek: Stratejik düşünce yapısına sahip olmayan işletmeler kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmak konusunda da sıkıntı yaşarlar (Çelik vd., 1999: 78).
 
4.       Birden fazla kitap veya makaleye atıf yapma;
Örnek: Stratejik düşünce yapısına sahip olmayan işletmeler kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde  kullanmak  konusunda  da  sıkıntı  yaşarlar  (Çelik,  2014:  48;  Yıldırım,  2013:     65;
Durmaz, 2009: 56).
 
5.       Başka bir araştırmadan yapılan atıfa atıf yapma;
Örnek: Stratejik düşünce yapısına sahip olmayan işletmeler kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmak konusunda da sıkıntı yaşarlar (Organ’dan [1983] aktaran Çelik, 2011: 120).
 
6.       Bir kitap veya makalenin tümüne yapılan atıf;
Örnek: Stratejik düşünce yapısına sahip olmayan işletmeler kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmak konusunda da sıkıntı yaşarlar (Yıldırım, 1998).
 
7.       Bir yazarın aynı yıl içinde yayımlanan birden çok eserine yapılan atıf ise, basım yılının sağ yanına ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘ç’ gibi harfler koyulur, kaynakçada da aynı yöntem izlenir;
Örnek: Stratejik düşünce yapısına sahip olmayan işletmeler kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmak konusunda da sıkıntı yaşarlar (Çiftçi, 2004a: 11), (Çiftçi, 2004b: 217), (Çiftçi, 2004c: 134), (Çiftçi, 2004ç: 66).
 
Not: Atıfta bulunulan eserin tarihi yoksa tarih yerine t.y. yazılır.
 
 
 
Formül: Metin + (1 Enter boşluk [12 pt]) + Şekil + Şekil yazısı + Kaynak + (1 Enter boşluk [12 pt]) + Metine devam
 
 

ÖRNEK 1

 
İşte EFQM Mükemmellik Modeli’nin çalışma prensibi, temel ölçütler bağlamında bu şekilde özetlenebilir. Mükemmellik ölçütlerinin model içindeki yeri ve ağırlıkları Şekil 1’de görülmektedir.
(1 Enter boşluk [12 pt])

 
 
 


Şekil 1. EFQM Mükemmellik Modeli
Kaynak: KalDer, 2011: 31.
(1 Enter boşluk [12 pt])
 
Şekil 1 incelendiğinde ölçütlerin ilk olarak girdiler ve sonuçlar olmak üzere iki temel kategoriye ayrıldıkları gözlemlenmektedir.

 
Formül: Metin + (1 Enter boşluk [12 pt]) + Tablo yazısı + Tablo + Kaynak + (1 Enter boşluk [12 pt]) + Metine devam

ÖRNEK

 
Üst yönetim tarafından belirlenen ve orta ve alt kademe tarafından uygulanan stratejilerin işletme açısından olumlu ve olumsuz yönlerinin değerlendirildiği bu aşamada işletme ya var olan stratejileri geliştirecek ya da başarıyı yakaladığı stratejilerini uygulamaya devam edecektir.
(1 Enter boşluk [12 pt])
 
Tablo 1. Stratejik Yönetimin Tarihi Gelişimi

 
 Kaynak: Dinçer, 1998: 39.
(1 Enter boşluk [12 pt])
 
Strateji kavramı işletmelerin amaçlarının belirlenmesinde bir ön  koşul  oluşturmaktadır. Bu nedenden dolayı stratejiye sahip olmayan bir işletmenin amaçlarını  açıkça ortaya koyması ve saptaması imkânsız olmaktadır.