Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Fen Bilimleri Enstitüsü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Fen BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Fen BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Mimarlık Tezli Yüksek Lisans
Mimarlık Tezli Yüksek Lisans

Mimarlık Tezli Yüksek Lisans

Mimarlık Ana Bilim Dalı

Mimarlık Ana Bilim Dalı

Programın Amacı

Mimarlık ve mimari tasarım alanında disiplinlerarası yaklaşım çerçevesinde farklı alanlardan gelen bilgileri nesnel sorgulama ve eleştirel yaklaşım ilkeleri çerçevesinde ilişkilendirerek / değerlendirerek / sentez oluşturarak, bağlam içinde yorumlama ve karar üretme konularında bilgi ve beceri sahibi olmak

 

 1. Mimari ve kentsel tasarım süreci kuramları ve yöntemleri/ bilişim-sayısal tasarım/ mimari anlatım/ yapı elemanları/ yapı malzemesi/ yapı fiziği/ yapı üretimi ve yönetimi/ mimarlık tarihi ve kuramı/koruma ve restorasyon alanlarında bilgi, kavrayış ve yorum yapabilme becerisini kazanmak
 2. Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini farklı disiplinlerle ilişkili ortamlarda uygulama yetisi
 3. İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilmek ve sentez yapabilmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerisi
 4. Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütebilme ve kategorik sonuçları çıkarabilme becerisi
 5. Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız, sorumluluk alarak yönetebilme becerisi
 6. Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren projelerde paydaş olarak yer alma, yönetme ve dönüştürme becerisi
 7. Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgiyi farklı düzeylerdeki gruplarla sistemli bir biçimde paylaşma becerisi
 8. Dili ve sembolleri etkileşimli olarak kullanma becerisi
 9. Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olma
 10. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları değerlendirebilme becerisi
 11. Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretebilme becerisi

Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme becerisi

Açıklamalar

Programın Kısa Geçmişi

 

2008 yılında kurulan Gazikent Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, 2012 yılındaki yeni yapılanmayla Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Fakültesi adını almıştır. 2012 yılında kurulan HKÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, 2009-2010 eğitim öğretim yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulan Mimarlık Bölümü ve 2012-2013 eğitim-öğretim yılında kurulan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri ile akademik hayatına devam etmektedir.

 

Verilen Derece

Mimarlık Yüksek Lisans Programı yükseköğretimde 90-120 AKTS kredilik sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Mimarlık dalında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

 

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

 

Kabul ve Kayıt Koşulları

-          Yüksek lisans düzeyi kayıt koşulları:

-          Başvuru tarihinde üç yıldan eski olmamak şartı ile sınavlardan birinden belirtilen asgari başarı puanı (ALES: Minimum 55 Puan) almış olmak;

-          Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı ve İnşaat Mühendisliği bölümleri dört yıllık lisans programında mezun olmak,

-          Mezun olduğu son lisans programındaki genel not ortalaması (GNO) en az 2.50/4.00 olmak,

-          Anabilim dalının yaptığı mülakatta başarılı olmak,

 

Adayların seçiminde ALES puanına %50, Lisans not ortalamasına %20 ve mülakat sınavına %30 ağırlık verilecektir.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

 

Yüksek lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin en az 120 AKTS'lik 7 ders (21 yerel kredi) almaları, bir seminer ve tez hazırlamaları gereklidir. Öğrencilerin aldığı derslerden en az CC/S notu ile başarılı olmaları  ve 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Tez ve seminer dersinin kredisi bulunmamakta olup, bu ders Başarılı / Başarısız olarak değerlendirilmektedir.

 

Mezunların İstihdam Profilleri

Mimarlık Yüksek Lisans mezunları genel olarak aşağıdaki sektörlerde çalışmaktadır:
Belediyeler ve İmar ve Şehircilik Bakanlığı´na bağlı kamu kurumlarında,
Özel mimari, şehir planlama, mühendislik, yapı- denetim bürolarında,
Yukarıda belirtilen bürolara ait şantiyelerde,
Mobilya, iç dekorasyon ve yapı malzemesi firmalarında,
Üniversitelerde akademisyen olarak,
Mesleki odalarda,
Büyük fabrikaların yapı birimlerinde vb.

10Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ulusal veya uluslararası mimarlık/mimarlıkla ilgili doktora programlarında öğrenim görebilirler.

 

Sınavlar,Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, sunum, kısa sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) ve yarıyıl sonu sınavları etki eder.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin yüksek lisans programını başarıyla tamamlaması için "Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" bölümünde açıklanan koşulları yerine getirmesi ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı yüksek lisans tezini seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir. 

 

                                                                        DERS KREDİ VE İÇERİK BİLGİLERİ

                                                                        GENEL ZORUNLU DERSLER

Kod

Dersin Adı

T+U

Kredi

AKTS

MİM501

Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri

3+0

3

6

MİM500

Seminer

0

0

12

MİM599

Yüksek Lisans Tezi

0

0

60

 

 

 

 

 

 

                                                                                    MİMARİ TASARIM

 

ZORUNLU ALAN DERSLERİ

Kod

Dersin Adı

T+U

Kredi

AKTS

MİM502

Mimarlık-Tasarım İlişkisi

3+0

3

6

                                                                           SEÇMELİ DERSLER

Kod

Dersin Adı

T+U

Kredi

AKTS

MİM503

Mimarlıkta Tasarım Kuram ve Yöntemleri

3+0

3

6

MİM504

Bina Türleri

3+0

3

6

MİM505

Sürdürülebilir Mimari

3+0

3

6

MİM506

Mimaride Gürültü Denetimi

3+0

3

6

MİM507

Mekân Tasarımında Algılama ve Kimlik

3+0

3

6

MİM508

Mimaride Akustik

3+0

3

6

MİM509

Mimaride Form, Doku ve Renk

3+0

3

6

MİM510

Mekân Analiz Yöntemleri

3+0

3

6

MİM511

Mimaride Aydınlatma

3+0

3

6

MİM512

Kent, Mimarlık ve Ütopya

3+0

3

6

MİM513

Alışveriş Yapıları Tasarımı

3+0

3

6

MİM514

Eğitim Yapıları Tasarımı

3+0

3

6

MİM515

Sistemler Yaklaşımı ile Mimarlık Süreci

3+0

3

6

MİM516

Mimaride Güneş Kontrolü ve Isıl Sınırlandırma

3+0

3

6

MİM517

Bilgisayar Destekli Planlama ve Tasarım

2+2

3

6

MİM518

Konut ve Kültür

3+0

3

6

MİM519

Koruma Yöntemleri

3+0

3

6

MİM520

Tarihi Çevrede Araştırma ve Belgeleme Yöntemleri

3+0

3

6

MİM521

Kentsel Dönüşüm

3+0

3

6

MİM522

Kentsel Planlama Kuramı ve İlkeleri

3+0

3

6

 

 

                                                                              YAPI TEKNOLOJİLERİ

ZORUNLU ALAN DERSLERİ

Kod

Dersin Adı

T+U

Kredi

AKTS

MİM530

Mimarlıkta Taşıyıcı Sistem Teknolojileri

3+0

3

6

                                                                       SEÇMELİ DERSLER

Kod

Dersin Adı

T+U

Kredi

AKTS

MİM531

Çağdaş Malzeme Kullanımı

3+0

3

6

MİM532

Çelik Yapı Sistemleri

3+0

3

6

MİM533

Yapılarda Bakım Onarım Teknikleri

3+0

3

6

MİM534

Depreme Dayanıklı Yapım Sistemleri

3+0

3

6

MİM535

Yapılarda Yangın Güvenliği

3+0

3

6

MİM536

Giydirme Cepheler

3+0

3

6

MİM537

Yüksek Yapı Tasarımı

3+0

3

6

MİM538

Mimarlıkta Yapım Sistemleri

3+0

3

6

MİM539

Yapım Ekonomisi

3+0

3

6

MİM540

Yapı Hasarları ve Analizi

3+0

3

6

MİM541

Yapılarda İzolasyon

3+0

3

6

MİM542

Ahşap Yapım Sistemleri

3+0

3

6

MİM543

Şantiye Tekniği ve Yönetimi

3+0

3

6

MİM544

Mühendislik Ekonomisi

3+0

3

6

MİM545

Yapı Üretim Sürecini Düzenleyen Hukuk Kuralları

3+0

3

6

MİM546

Yapıda Su-Nem Sorunları ve Önlemler

3+0

3

6

 

                                                                   MİMARLIK TARİHİ VE RESTORASYON

                                                                     ZORUNLU ALAN DERSLERİ

Kod

Dersin Adı

T+U

Kredi

AKTS

MİM550

Restorasyon Projesi I

2+2

3

6

MİM551

Restorasyon Projesi II

2+2

3

6

                                                                       SEÇMELİ DERSLER

Kod

Dersin Adı

T+U

Kredi

AKTS

MİM552

Anıtlarda Bozulma Nedenleri

3+0

3

6

MİM553

Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı

3+0

3

6

MİM554

Çağdaş Dünya Mimarlığı

3+0

3

6

MİM555

Geleneksel Malzeme ve Yapım Yöntemleri

3+0

3

6

MİM556

Geleneksel Türk Ticaret Yapıları

3+0

3

6

MİM557

Koruma Kuramı ve İlkeleri

3+0

3

6

MİM558

Rölöve Teknikleri

3+0

3

6

MİM559

Konutun Tarihsel Gelişimi

3+0

3

6

 

 

 

 

                                                                    ŞEHİRCİLİK-KENTSEL TASARIM

                                                                    ZORUNLU ALAN DERSLERİ

Kod

Dersin Adı

T+U

Kredi

AKTS

MİM560

Kent ve Planlama

3+0

3

6

                                                                         SEÇMELİ DERSLER

Kod

Dersin Adı

T+U

Kredi

AKTS

MİM561

Kentsel Tasarım Kuramı

3+0

3

6

MİM562

Kentsel Tasarım Projesi

2+2

3

6

MİM563

Planlamada Niceliksel Yöntemler

3+0

3

6

MİM564

Konut Alanları Planlaması ve Tasarımı

3+0

3

6

MİM565

Planlama Kuramı ve Politikaları

3+0

3

6

MİM566

Kentsel Koruma ve Yenileme

3+0

3

6

MİM567

Kentsel Koruma ve Yenileme Projesi

2+2

3

6

MİM568

Tarihsel Çevre Koruma Politikaları

3+0

3

6

MİM569

Kentsel Dönüşüm Stratejileri

3+0

3

6

MİM570

Tarihi Kent Merkezlerinde Yenileme

3+0

3

6

MİM571

Coğrafi Bilgi Sistemleri

2+2

3

6

MİM572

Kent Formu 

3+0

3

6

MİM573

Kentleşme Politikaları

3+0

3

6

MİM574

Kentsel Peyzaj Planlaması

3+0

3

6

MİM575

Türkiye’de Kent Planlama Tarihi

3+0

3

6

MİM576

Kent Morfolojisi

3+0

3

6

MİM577

Üniversite Kampus Alanları Planlaması ve Tasarımı

3+0

3

6

MİM578

Kentsel Ulaşım Planlaması ve Tasarımı

3+0

3

6

 

terminating pregnancy at 5 weeks abortion clinics chicago what is the most common abortion method